PKN
Protestantse Gemeente Hindeloopen
 
Over ons Over ons

De kerkelijke gemeente van Hindeloopen is divers van kleur, dat is de kracht van de plaatselijke gemeente.

De kerkelijke gemeente probeert een open gemeente te zijn, waar mensen, ook de mensen die geen lid zijn, maar hier wonen, zich thuis voelen, gastvrijheid ervaren, waar mensen recht gedaan wordt en waar mensen tot hun recht mogen komen, hoe ze ook zijn, ook hoe verschillend ze ook zijn in hun geloofsopvattingen.

Elke gemeente heeft weer zijn eigen karakter. In Hindeloopen is de kerkelijke gemeente niet de plek bij uitstek waar de mensen elkaar voor het eerst na een hele week ontmoeten. Men komt elkaar elke dag tegen op straat, in verenigingen, sport, verjaardagen, enz. De kerk is niet een gebouw, maar een gemeenschap van mensen. Zij vormen de gemeente, de levende gemeente. 


Uit: Beleidsplan 2014-2019
 
Historie Historie
Vanaf 1973 gingen de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde kerk Samen-op-Weg. In 2011 werden wij Protestantse Gemeente.
 
Beleidsplan Beleidsplan

Het Beleidsplan voor de periode 2022-2027 is aangepast en vastgesteld. 

Beleidsplan en werkplan van de PKN-gemeente te Hindeloopen 2022-2027


Inhoudsopgave:

1. Visie op kerk-zijn

2. Een schets van onze gemeente
2.1 P.K.N.
2.2 Omgeving
2.3 Opbouw qua leeftijd
2.4 Betrokkenheid
2.5 Zorgen
2.6 Sterke kanten en kansen

3. Prioriteiten voor de komende jaren

4. Werkplan van de verschillende functies en commissies
4.1 kerkrentmeesters (organisatie)
4.1.1 scriba
4.1.2 penningmeester
4.1.3 PR (publiciteit)

4.2 ouderlingen (pastoraat)
4.2.1 jeugdwerk
4.2.2 vorming en toerusting

4.3 diakenen (diaconaal werk)
4.3.1 missionair werk

4.4 predikant

4.5 koster

4.6 andere werkzaamheden en commissies

5. Werkplan erediensten
5.1 globale opzet van de eredienst
5.2 speciale diensten
5.3 bijbel, liederen en muziek
5.4 traditie in de dienst

6. Begroting

7. Evaluatie en bijstellen van het beleidsplan

Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Hindeloopen 2022 – 2027. Naast een plaatselijke regeling is samen met de gemeenteleden gesproken en nagedacht over de toekomst van onze gemeente, op welke wijze wij daar vorm aan willen geven, hoe wij zichtbaar zijn naar buiten toe en op welke wijze wij samen proberen antwoord te vinden op de vraagstukken in de samenleving, alsmede op de vraag hoe wij onze kerk levend kunnen houden.

1. Visie op kerk-zijn
‘De richting van de Protestantse gemeente te Hindeloopen is die van de weg naar het Koninkrijk van God. Het is de weg van Jezus Christus, die zelf de weg is – en de waarheid en het Leven – in Gods Geest. Op deze weg weten en voelen wij ons met elkaar verbonden. Onze kerkelijke gemeente is een open gemeente waar ruimte is voor iedereen in alle verscheidenheid en veelkleurigheid’.
De kerkelijke gemeente wil gastvrij zijn. Iedereen is welkom en mag meedoen. Een gemeente waar mensen recht gedaan wordt en waar mensen tot hun recht mogen komen, hoe ze ook zijn en hoe verschillend ze ook zijn in hun geloofsopvattingen.

2. Een schets van onze gemeente
We hebben een gemeente die eeuwen oud is en waarvan nu nog een kleine groep actief betrokken is bij de kerk. Veelkleurig en vanuit allerlei kerkelijke tradities.

2.1 P.K.N.
De Protestantse Gemeente te Hindeloopen maakt deel uit van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland, sinds 2004 een voortzetting van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. De PKN wordt bestuurd door de generale synode, met afgevaardigden uit de verschillende classicale vergaderingen in het hele land.
Onze gemeente maakt deel uit van de ‘Werkgemeenschap’, waarin predikanten zitting hebben uit Koudum, Stavoren, Warns, Molkwerum, Balk, Oudega, Harich, Elahuizen, Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel.

2.2 Omgeving
De gemeente Hindeloopen heeft zo rond de 850 inwoners. Het kleine havenstadje ligt aan drie kanten in het water en heeft oude unieke tradities m.b.t. taal, klederdracht en schilderkunst. Op dit moment is er geen uitbreiding van woonhuizen. Het Plaatselijk Belang zet zich in voor uitbreiding van het stadje om zodoende de leefbaarheid, het winkelbestand, de basisschool en verenigingen te steunen en te behouden. De kerkenraad heeft besloten dat de Grote Kerk gebruikt kan worden voor activiteiten die de Hindelooper gemeenschap ten goede komen. Ook mensen die de Grote Kerk willen gebruiken voor een viering of uitvaart, die niet ingeschreven staan kunnen gebruik maken van het gebouw.
Het kerkblad heeft een regionale functie. In het kerkblad, dat wekelijks verschijnt, worden de diensten en overige berichten uit de gemeente vermeld.

2.3 Opbouw van de gemeente
Jaarlijks vindt een opgave plaats van het aantal lidmaten en de mutaties die in dat jaar hebben plaatsgevonden. Er zijn doopleden en belijdende leden en gastleden. Daarnaast zijn er lidmaten die elders verblijven, in een verzorgingshuis, verpleeghuis e.d. Dit betreft mensen, die te kennen hebben gegeven bij onze gemeente te willen blijven.
Op 1 mei 2021 zijn er 276 geregistreerde gemeenteleden, waarvan 73 belijdende leden, 113 doopleden en 90 andersoortige leden zoals meegeregistreerden.
Opbouw van leeftijd:
  0 - 10 jaar > 2
10 - 20 jaar > 20
20 - 40 jaar > 36
40 - 60 jaar > 94
60 - 70 jaar > 37
70 - 80 jaar > 53
80+ > 34

2.4 Betrokkenheid
Zondag zijn er gemiddeld 30 leden in de kerk.
Er zijn 50 leden actief en betrokken.

2.5 Zorgen
De betrokken kern van gemeenteleden is zo klein geworden dat het erg moeilijk wordt om vacatures te vullen. Er is helaas geen kinder- en tienerwerk meer. De gemeente veroudert. De grootste bedreiging is daarom het opheffen van de gemeente, omdat er te weinig mensen in de dienst komen of omdat het financieel niet meer haalbaar is diensten te houden.
Ook het onderhoud van de oude kerk drukt zwaar op de begroting.

2.6 Sterke kanten en kansen
Er zijn veel vrijwilligers die de gemeente in stand houden.
Er wordt in lief en leed meegeleefd met eenieder uit de stad die dat op prijs stelt.
De kerk is toegankelijk voor iedereen; het is een baken van Hindeloopen. Een prominente plek in de stad, duidelijk herkenbaar voor alle bewoners en toeristen.

3. Prioriteiten voor de komende jaren
- Saamhorigheid in stand houden door o.a. de bloemen, die op zondag naar stadsgenoten worden gebracht.
- Samen werking met het museum Hindeloopen.
- Koffie drinken voor de ouderen uit de stad.
- Zoeken naar een nieuwe plaats om bij elkaar te kunnen komen voor o.a. het winterwerk.
- De kerk zo lang mogelijk openhouden voor diensten.
- Onderzoeken hoe vaak we de diensten kunnen blijven houden. We denken aan 4x per jaar een speciale dienst voor alle mensen uit de stad. (Kerstviering; nostalgische dienst; concerten)
- Onderzoeken hoe we de jongeren een steuntje in de rug kunnen geven nu de zondagsschool en de catechisatie/het jongerenwerk niet meer actief zijn.
- Verdere samenwerking met Stavoren en de Doopsgezinden.
- Bezichtiging van de kerk door toeristen:
            - zorgen voor goed informatie via borden;
            - QR-codes op de telefoon/website;
            - verfrissen van de website;
            - podcast over de kerk via QR-codes;
            - nieuwe kaarten (en informatiefoldertjes);
            - verschillende donatiepotjes gaan combineren (geld doneren via QR-codes);
- Bezinning over het voortbestaan kerkblad en de stukjes van de predikant in Uus likje Wraald;
- Onderzoeken of een Facebook account zinvol kan zijn voor contact met stadsgenoten.

4. Werkplan van de verschillende functies en commissies

4.1 kerkrentmeesters (organisatie)
Het College van Kerkrentmeesters beheert de gebouwen, goederen en financiële fondsen. Ze regelen een organist voor rouw- en trouwdiensten.
Om deze taken zo goed mogelijk uit te voeren is het noodzakelijk de gemeenteleden bewust te maken van de noodzaak om voldoende financiële middelen te verkrijgen, door inzicht te geven in de kosten van de instandhouding van een gemeente.
De kerkrentmeesters zorgen voor het beheer en onderhoud van de kerk en het voeren van een beleid, zodanig dat een predikantsplaats kan worden behouden. We kunnen de te verrichten werkzaamheden als volgt omschrijven:
Pastoraat: Ruimte scheppen voor een optimale bearbeiding van de gemeente door zorg te dragen voor voldoende financiële ruimte.
De administrateur, die geen deel uitmaakt van het college van kerkrentmeesters, stelt samen met de kerkrentmeesters de jaarrekening en de begroting op, die moet worden goedgekeurd door de kerkenraad.
Financieel: Koster en organist staan niet op een loonlijst. De financiële middelen komen binnen via opbrengst van de actie kerkbalans, collectes, giften, legaten en renten van uitstaande gelden.
Overige werkzaamheden: De kerkrentmeesters zijn werkgever van koster, organist en schoonmaker van de kerk. Ze moeten daarom ook een WA- verzekering regelen en er bij vacatures voor zorgen, dat deze opnieuw kunnen worden ingevuld.
De zorg voor de kerkmuziek berust bij de Kerkenraad als geheel en wordt uitgeoefend met in achtneming van de Generale Regeling Kerkmusici. De taak van de Kerkrentmeesters omvat:
- Zorgen dat er voor elke eredienst een organist beschikbaar is. In dit verband bevorderen zij dat er voldoende vaste organisten aan onze kerk verbonden zijn. Zorgen voor een organist als de vaste organisten verhinderd zijn. Dit geldt zowel voor reguliere kerkdiensten als voor rouwdiensten en trouwdiensten, inclusief de zorg voor de vergoeding van deze gast-organisten. Uitgangspunt is dat de vaste organisten zijn aangesteld op basis van vrijwilligheid.’
           
4.1.1 scriba

4.1.2 administrateur

4.1.3 PR (publiciteit)
Dit is een onderdeel, dat we als kerkenraad gaan onderzoeken en inzetten.

4.2 ouderlingen (pastoraat)
Pastoraat is te omschrijven als: ‘Omzien naar de mensen, in het licht van Gods omzien naar ons’. In Hindeloopen wil dat zeggen omzien naar mensen uit de gehele stad.
Dit omzien naar elkaar is een taak van de hele gemeente, dus alle gemeenteleden. Om daar vorm aan te geven is er een predikant en zijn er twee ouderlingen en een aantal ‘omtinkers’(=bezoekers).
De ouderlingen komen onder leiding van de predikant 4x per jaar bij elkaar voor overleg. De omtinkers hebben vaste adressen waar zij op bezoek gaan en zij komen eenmaal per jaar o.l.v. een ouderling bij elkaar voor overleg en eventueel nieuwe afspraken te maken.
De predikant heeft vooral het crisispastoraat, ziekenhuisbezoek, verpleeghuisbezoek, verzorgingshuisbezoek en huisbezoeken voor hen die het wensen en de nazorg voor hen die een verlies hebben geleden. De predikant en ouderlingen besteden aandacht aan mensen die de leeftijd van 80 jaar en hoger hebben bereikt.
De ouderling van dienst verleent in het bijzondere pastoraat rondom doop-, trouw- en uitvaartdiensten. Zo is de ouderling van de week in principe ook ouderling bij een rouw- of trouwdienst. In een doopdienst reikt de ouderling van dienst de doopkaars uit, in de trouwdienst de trouwbijbel en de huwelijkskaars.

4.2.1 jeugdwerk
Het jeugdwerk is stil komen te liggen doordat er geen kinderen meer zijn die naar de zondagsschool gaan. We willen in het winterwerk ook aandacht geven aan de groep tieners en in overleg met hen een aantal avonden bezig gaan met vragen over kerk en geloof.

4.2.2 vorming en toerusting
Elke winter zijn er verschillende activiteiten en gesprekskringen waar iedereen aan kan deelnemen. Gezocht wordt naar een zo divers mogelijk aanbod.

4.3 diakenen (diaconaal werk)
De diakenen dienen de gemeente door mensen bij te staan met bijzondere ondersteuning, o.a. financiële hulp, wereldwijd, landelijk en in de eigen gemeente/gemeenschap.
De besteding van het collectegeld wordt jaarlijks vastgelegd in een eigen vergadering en verantwoord op de gemeenteavond.
In de eredienst verzorgen de diakenen collectes, soms is er een toelichting door een van de diakenen, met name in de projectdiensten.
Bij de viering van het Heilig Avondmaal zorgen de diakenen voor het inkopen van brood en wijn, gereedmaken van de tafel en het uitdelen van brood en wijn.
Buiten de eredienst bedenken de diakenen een kerstattentie voor alleenstaanden vanaf 65 jaar en echtparen vanaf 75 jaar.
Diakenen hebben 4x per jaar een gezamenlijke vergadering met de ouderlingen o.l.v. de predikant. Ook wonen ze de kerkenraadsvergaderingen bij. Ze beheren het collectegeld, maken daar een financieel overzicht van en een begroting.
Waar mogelijk stimuleren ze gemeenteleden zich in te zetten voor diaconale acties.
           
4.3.1 missionair werk
Gezien de grootte van onze gemeente zal de aandacht meer liggen op de inwoners van ons stadje. Via collectes kunnen we diaconale acties steunen.

4.4 predikant
Onze predikant is voor 40% werkzaam in Hindeloopen en voor 60% in Stavoren.
             
4.5 koster
Verschillende gemeenteleden zijn samen op vrijwillige basis koster.
           
4.6 andere werkzaamheden en commissies
Veel gemeenteleden zijn actief in en om de kerk.

5. Erediensten          
De zondagse eredienst wordt gehouden in de Grote Kerk. De vieringen zijn allereerst een ontmoeting met God en met Jezus Christus die in zijn Geest leefde, en met elkaar.
Deze viering is het hart van het gemeente-zijn. Er zijn 52 zondagen, + Kerstavond, Oudejaarsavond, Nieuwjaarsmorgen, Biddag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Hemelvaart, Dankdag, totaal 61 diensten per kerkelijk jaar. In de huidige situatie gaat de eigen predikant 36 keer voor, in de andere diensten is er een gastvoorganger of gemeenteleden. Het preekrooster wordt geregeld door de preekvoorziener. De ouderlingen onderhouden het contact met de voorgangers.

5.1 globale opzet van de eredienst
De vorm van de viering is open binnen een min of meer vaste liturgische orde:
- orgelspel;
- afkondigingen;
- aanvangslied (meestal psalm);
- moment van stilte;
- woord van bemoediging en verwachting
- lied
- gebed om ontferming
- woord van vertrouwen
- glorialied
- lezingen OT en NT
- lied
- verkondiging
- lied
- dankgebed voorbeden voor de wereld, samenleving, gemeenschap, persoonlijk stil gebed, Onze Vader
- collecte
- slotlied
- zegen
Wat de Bijbellezingen betreft volgen we het 0ecumenisch Dienstrooster in de lijn van het kerkelijk jaar en maken daarbij gebruik van de verschillende liturgische kleuren (stola predikant en in de kleur van de kleden).

5.2 speciale diensten
- September startzondag
- Laatste zondag van het kerkelijk jaar: Op de laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar worden de mensen herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. Na het noemen van de naam wordt een kaars aangestoken. Er liggen stenen bij een bloemstuk waarop de namen van de overledenen geschreven staan. Ook de gemeente krijgt de gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken om hun familie, vrienden of kennissen te gedenken. De families van de overledenen ontvangen een uitnodiging voor deze dienst Ook wordt hen gevraagd of de naam van de overledene in het Gedenkboek geschreven mag worden. Tijdens elke dienst ligt dit boek op tafel.
- Advent en Kerst
- Oudejaarsavond
- De stille week en Pasen, Witte donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Eerste Paasdag
- Hemelvaartsdag en Pinksteren
- Nostalgische kerkdienst


- Avondmaalsdiensten: Vier keer per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal, zittend in de ‘kring’ voor in de kerk, soms is er medewerking van de cantorij. Op Witte Donderdag is er ook een avondmaalsviering.
Op verzoek kan het Avondmaal ook bij iemand thuis worden gehouden.
- Doopdiensten: Wanneer ouders na de geboorte van hun kind aangeven hun kind te willen laten dopen, vindt er een gesprek plaats met de predikant, waarna een doopdatum wordt bepaald.

- Bevestigingsdiensten: Nieuwe ambtsdragers worden bevestigd in een bevestigingsdienst.
- Bijzondere diensten die niet op de zondag vallen zijn trouw - en rouwdiensten.
De zondag voorafgaande aan de huwelijksdienst wordt het voorgenomen huwelijk, alsmede de namen van bruid en bruidegom in de afkondigingen genoemd. Na een overlijden, is er een moment van bezinning (van elke Hindelooper wordt in de eerstvolgende zondagse viering de naam van de overledene genoemd).

- We onderhouden goede (kerkelijke) contacten met de Doopsgezinde Gemeente. Er zijn drie diensten per jaar samen met de Doopsgezinden en een gezamenlijke Kerstnachtdienst.

5.3 bijbel, liederen en muziek
Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Andere vertalingen kunnen desgewenst ook gebruikt worden; zeker voor bepaalde doelgroepen.
Wij zingen meestal uit het Liedboek en het Hylper liedboekje.
De gemeente zingt graag en stelt prijs op een goede uitvoering van de instrumentale begeleiding. Er is een mooi orgel, een piano en er zijn diverse gemeenteleden die verschillende instrumenten kunnen bespelen.
Ook zijn er gemeenteleden die zich gezamenlijk inzetten als (gelegenheids)-cantorij.

5.4 traditie in en om de dienst
5.4.1 gedenkboek: de overledenen worden opgeschreven in dit gedenkboek.
5.4.2 herinneringsteentjes: familieleden van de overledenen krijgen na de dienst aan het einde van het kerkelijk jaar een herinneringssteentje mee.

6. Begroting
De begroting wordt elk jaar gemaakt door de penningmeester van de kerk en daarna geplaatst op de website van de kerk.

7. Evaluatie en bijstellen van het beleidsplan
Elk jaar wordt het werkplan van de kerk geactualiseerd en 1 keer in de 5 jaar wordt het beleidsplan in z’n geheel vernieuwd.
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.