PKN
Protestantse Gemeente Hindeloopen
 
winterwerk 2020 - 2021

winterwerk 2020 - 2021
 

 
Winterwerk 2020 – 2021

van de

Protestantse Gemeente Hindeloopen
Thema ‘HET GOEDE LEVEN’

HET GOEDE LEVEN

Als protestantse gemeente van Hindeloopen sluiten we aan bij het landelijke thema ‘Het goede leven’. Dit jaar staan we stil bij de vraag ’Wat maakt het leven goed?’ In de afgelopen periode zijn we ons daar meer dan gewoonlijk van bewust geweest en nog steeds. Het leven wordt goed doordat je gezond bent, je elkaar kunt ontmoeten, elkaar kunt aankijken, lief en leed kunt delen. Het leven wordt de moeite waard doordat je naar de kerk gaat en mensen ontmoet. Doordat je iets goeds kunt doen voor een ander en een ander voor jou iets kan doen. Wij ontvangen veel, ondanks beperkingen en ziekte. Vanzelfsprekend is het niet dat je dat allemaal ontvangt, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Het stemt tot dankbaarheid aan God, onze Schepper. Ds. Aafke Nicolai

Illustrator Gerdien van Delft maakte een afbeelding bij het thema.

Hierbij zegt zij "Je kunt er vlammen in zien, een kandelaar en twee handen die elkaar gedeeltelijk overlappen en de duif die de handen samenbindt. De quote 'in die ander komt iets van God naar je toe’ is hiervoor inspiratie geweest. De paarse vlam vormt met het rode gedeelte een kaars en is symbool dat uit dit ’samen' iets nieuws voortkomt."
Op verschillende manieren zullen we ook dit winterseizoen weer ‘Het goede leven’ met elkaar delen, in ontmoeting en gesprek, in samen eten en wandelen. Hopelijk is daar voor elk wat interessants bij om mee te doen.

We weten niet hoe de situatie zich m.b.t het coronavirus ontwikkelt. We gaan een planning maken met een slag om de arm. Op de website en in Ons Kerkblad staat de nieuwste informatie.


Aan de slag met het Goede Leven
 
Wandelen Odulphuspad
De jonge Odulphus trok in de 9e eeuw vanuit Brabant naar Friesland. Hij wilde het heidense volk bekeren tot het christendom. Odulphus gaf de bevolking hiermee houvast, troost en invulling van het leven. Hij liet diep indruk achter bij zijn volgelingen. Dit zorgde ervoor dat ze in zijn naam vele kloosters stichten. Deze zijn van grote invloed geweest op het in cultuur brengen van het Friese land. De Reformatie in de 16e eeuw luidde het einde in van veel kloosters. Het Sint Odulphuspad is een pad van ruim 260 kilometer. Het gaat van Bolsward via Oudemirdum en Mantgum weer naar Bolsward, langs de nalatenschap van verdwenen kloosters, kerken, heuvellandschappen met bossen en meren. Op een aantal zaterdagen (morgen of middag) lopen we met elkaar tussen de 10 en 15 kilometer. Onderweg hebben we een rustmoment in een kerk. We rijden zoveel mogelijk samen en vertrekken op zaterdag

10 oktober 13.00 uur
7 november 13.00 uur
30 januari 13.00 uur en
6 maart 8.30 uur vanaf de grote parkeerplaats.

Kosten: bijdrage voor vervoer en koffie en thee. Zelf een broodje voor onderweg meenemen. Voor informatie en opgave Anita Albada, (tel. 0514-682292 of appen 06-29360589).Stiltekring
Ook dit seizoen komen we – zowel op Dankdag als op Biddag – van 20.00 – 20.30 uur weer samen in de Grote Kerk om met elkaar de Stilte te beleven.
De data zijn de woensdagen 4 november 2020 en 10 maart 2021.
De stiltekring wordt ook dit jaar weer geleid door Marijke en Henk van den Berg.

TOELICHTING
Graag deel ik de gedachte-lijn van schrijfster Joke Forceville van Rossum als het gaat om het begrip STILTE. Zij onderstreept dat Stilte een eigen taal heeft; een taal waarin verschillende accenten tot uitdrukking kunnen komen. Voor wie in aanraking komt met een werkelijk ingrijpende situatie, helpen grote woorden niet. Hier zullen velen met ons – die ver weg of dichtbij in aanraking komen met de huidige ingrijpende Pandemie, er ook zwijgend tegenover staan. Met z’n allen weten en ervaren we dat woorden niet helpen om staande te blijven. Wereldwijd nemen we in deze periode de broodnodige voorschriften serieus, maar voelen tegelijk machteloosheid en massaal staan we er stil en zwijgend middenin.

Anderzijds is stilte ook de taal van verwondering. Als je iets moois meemaakt of zomaar onverwacht geraakt wordt door een opmerking of aanblik van iemand …of een onverwacht verschijnsel in de natuur. Verwondering uit zich dan door zwijgen, ook stilte dus.

Tenslotte is het zwijgen ook de taal van het wederzijds vertrouwd zijn.
Twee keer per jaar komen we samen om met elkaar de stilte te kunnen beleven. Dit is het voorrecht van mensen die in elkaars nabijheid geheel voor elkaar openstaan.

Gezamenlijk stil zijn in een kring drukt misschien wel op de meest goede manier innerlijke eenheid uit.
Van harte welkom in de STILTE-KRING.

Bijbelgespreksgroep
We lezen samen uit Matteüs 5 tot en met 7, de Bergrede, daarin geeft Jezus handvaten om goed te leven.
Op dinsdagmiddag 10 november van 14.00 uur tot 15.30 uur bij Dini van Grootheest, Dijkweg 2.Er worden nog afspraken over de datum van de 2e bijeenkomst gemaakt.
In Stavoren is dezelfde gespreksgroep op woensdagmorgen 11 november van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Lokaal. De tweede bijeenkomst wordt later bepaald.
De leiding is in handen van ds. Aafke Nicolai. Opgeven bij ds. Aafke Nicolai (tel 0514-851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com).

Kloosterbezoek
Vanwege corona kon het vorig jaar niet doorgaan. Nu opnieuw het aanbod om het Oosters-Orthodox klooster in Hemelum te bezoeken. Op zondagavond 29 november, eerste advent, gaan we naar het klooster in Hemelum. We volgen een viering, waarbij vader Jewsewy, de monnik van het klooster, uitlegt over de achtergrond. De viering met uitleg begint om 19.00 uur en duurt maximaal twee uur. We verzamelen om 18.30 uur bij de kerk, waarna we gaan carpoolen. Deze excursie kost niets, wel is er een winkeltje waar je wat kunt kopen. Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Opgeven graag van tevoren bij Gerrie Keesman (tel.0514-594739 mailadres: gerriekeesman@gmail.com).


Poëzieavond over ‘Het Goede Leven’
Elk jaar wordt een gedichtenavond georganiseerd voor iedereen die ‘iets’ met poëzie heeft. Schrijf je zelf gedichten of is er een mooi knipsel of bundel die je aanspreekt, neem het mee. Ieder die gedichten een warm hart toedraagt en daarover met elkaar van gedachten wil wisselen is welkom.
Datum en tijd: dinsdag 16 februari 2021 om 20.00 uur.
Plaats: Huiskamer van Annemieke en Arend Hobma, Kreilerstraat 1 in Hindeloopen. De leiding nodigt gemeenteleden uit Stavoren van harte uit. Graag opgeven bij Henny (tel. 521837 of mailen: ajdb@home.nl) of Annemieke (tel. 0514-522359 of mailen: a.hobma@home.nl)

Huiskamergesprek
De bijbel staat vol met verhalen van vragen over hoe je goed kunt leven met elkaar als mensen van God. Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Huiskamergesprekken zijn ontmoetingsbijeenkomsten van maximaal tien gemeenteleden. Waar het gesprek zal plaatsvinden wordt nog bekend gemaakt. In Hindeloopen staat de avond gepland op dinsdag 2 maart.

U mag ook meedoen in Stavoren en kiezen uit drie data:
woensdag 27 januari 2021 om 20.00 uur
donderdag 4 februari 2021 om 20.00 uur
dinsdag 9 februari 2021 om 14.30 uur

De bijeenkomsten staan o.l.v. een ouderling en de predikant. Opgave kan bij ds. Aafke Nicolai (tel 0514-851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com)

Zondagsschool: Einde en nieuw begin
Bij mijn komst naar Hindeloopen ontving ik een kennismakingsboek met veertien kinderen. Nu zijn er nog drie kinderen en het leeftijdsverschil is groot. Toch zijn er in Hindeloopen veel kinderen die iets willen doen. Ik denk aan de prachtige kerstmusical van kerstavond 2019. Kortgeleden was overleg tussen de leiding van de zondagsschool en een deel van de kerkenraad. In dit gesprek hebben we twee dingen afgesproken. Ten eerste: De zondagsschool in de huidige vorm houdt op te bestaan. De leiding denkt erover na om af en toe iets te organiseren op projectbasis. Het tweede punt is dat nog een feestelijk moment gezocht wordt waar Romke afscheid kan nemen en de overstap maakt naar de middelbare school en waar de zondagsschool van Hindeloopen opgeheven wordt om in een nieuwe vorm verder te gaan. Gezien de huidige wisselende coronamaatregelen wachten we op een geschikt moment. We nemen met pijn in het hart afscheid van de zondagsschool Hindeloopen en tegelijkertijd kan er in de toekomst mogelijk iets nieuws beginnen. Namens de leiding van de zondagsschool en de kerkenraad, ds. Aafke Nicolai

Een lied dat je raakt
Iedereen heeft wel en lied met een bijzondere herinnering. We willen op deze middag in januari luisteren naar het verhaal bij het lied en het lied met elkaar gaan zingen o.l.v. plaatselijke muzikanten. Wanneer dit precies plaats zal vinden wordt nog gepubliceerd. Je kunt het lied dat jou raakt doorgaven aan ds. Aafke Nicolai (tel. 0514-851635 of mailen aafkejnicolai@gmail.com).

Museumbezoek
Vorig jaar bezochten we met elkaar het Jopie Huisman Museum. We willen ook dit seizoen een museum in de buurt bezoeken. Welk museum dat wordt is nog niet duidelijk, dat is afhankelijk van bijzondere tentoonstellingen en exposities. In Ons Kerkblad zal de informatie te vinden zijn.
Kosten: Reiskosten en entree van het museum. Museumjaarkaarthouders zijn meestal gratis. Contactpersoon voor deze activiteit is Baudina de Vries-Kroes (tel. 0514-682540 of mailen anton.baudina@home.nl).
Opvoeden met plezier
Een aantal jonge ouders gaan in het winterseizoen met elkaar in gesprek over vragen die je tegenkomt bij de opvoeding van je kind. Vragen als: Wat hoop en verlang je voor je kind? Wat kreeg je zelf mee van je ouders? Wat wil je je kind meegeven aan geloof, waarden en normen? De groep staat open voor iedereen die wel eens met andere ouders wil praten over opvoeden, ook wanneer je niet bij de kerk aangesloten bent. Het is een open groep. We hebben de groep de naam gegeven ‘Opvoeden met plezier’.

Je bent gedragen om verlost te worden
gekomen om te gaan
de streng die je bond
aan het lichaam van je moeder
moest verbroken worden
om je te laten leven.
Dit mogen we nooit vergeten:
je bent geen bezit.
Wij hebben jóu niet
jij hebt óns
om je te leiden
te beschermen
te bewaren voor angst
om je te zeggen
dat we niet bang zijn
als het onweert
en met je te zingen in de nacht.
Gedeelte uit een gedicht van Geert Bogaard

Voor meer informatie en opgave ds. Aafke Nicolai (tel. 0514-851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com).

Cantorij
De cantorij verleent traditiegetrouw haar medewerking aan bijzondere diensten zoals de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, en de diensten rond Kerst, en de Goede Week en Pasen.
Sinds half maart 2020 zijn de cantorijrepetities opgeschort in verband met de maatregelen die noodzakelijk waren door het coronavirus.
Hoewel begin oktober 2020 na een periode van ontspanning de maatregelen weer zijn aangescherpt, willen we er graag rekening mee houden dat er dit seizoen een tijd zal komen dat de cantorij weer kan functioneren.
Binnenkort worden de cantorijleden persoonlijk benaderd om hierover afspraken te maken.
Nieuwe cantorijleden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Henk van den Berg (cantor, tel. 522657) of Janny Zweed (contactpersoon, tel. 522040).

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag 13 mei 2021 is de gezamenlijke viering om 9.30 uur in Hindeloopen. Vanuit Hindeloopen fietsen we de Staverse gemeenteleden tegemoet. We ontmoeten elkaar aan de dijk bij camping ‘t Séleantsje om 9.00 uur. Vertrek om 8.40 uur vanaf de Kerk. Na de viering gaan we samen koffiedrinken. Opgave is niet nodig, iedereen die wil kan gewoon meefietsen.

Bedevaart
Op de sterfdag van de Heilige Odolphus op 12 juni vindt jaarlijks een bedevaart plaats van Stavoren naar Hemelum. Een groep belangstellenden met verschillende achtergronden vaart met de Simmermoarn vanaf de Oude haven in Stavoren naar het klooster in Hemelum. Vertrek om 11.00 uur en we zijn weer terug om 16.00 uur. Voor meer informatie en opgave zie Ons Kerkblad.

PLUS-groep
Het is nog niet duidelijk of er het komend seizoen bijeenkomsten kunnen worden gehouden. Een en ander onder voorbehoud.

Gemeenteavond
In het voorjaar is de jaarlijkse gemeente avond. Deze avond is voor iedereen die belangstellend is naar de toekomst van onze gemeente. Wat er na de pauze op het programma staat wordt nog bekend gemaakt. De datum wordt z.s.m. bekend gemaakt in Ons Kerkblad.

Koffieochtenden
Van oktober tot Pasen kunnen we elkaar tweewekelijks ontmoeten op de koffieochtend. Tijdstip en locatie worden via posters en vermelding in Ons Kerkblad bekend gemaakt.       

Film
De film van vorig seizoen ligt nog op de plank bij Piet en Elly Sprik. Reserveer maandagavond 21 maart 2021 19.30 uur alvast. Wij hopen dat de filmavond dan door kan gaan. Welke film? Daar informeren wij jullie later over.

Verdeling wijken ouderling

Antsje Hobma
Balkepôlle, De Munnik, Groote Wiske, Hanzestraat, Indijk, Kreilerstraat, Lange Leane, Madenlaan, Meenscharsweg, Noling, Oosterdijk, Oosterstrand, Schuilenburg, Suderseewei, Tuinbouwland,.

Marijte Brandsma
Buren, Burensteeg, Dijkweg, Galgepolle, Kalverstraat, Kerkstraat, Klinten, Molenstraat, Nieuweweg, Oude Weide, Paardepad, Schoolstraat, Spinhuisstraat, ’t Oost (tot de sluis), Tuinen, Tuinensteeg, van Meekerensteeg, Vermaningsteeg, Westerdijk (t/m 5), Wiltjesklinten, Wipbrugsteeg.

Betty Klijnstra
Achtvoet, Kleine Weide, Nieuwe Weide, Nieuwstad, Stadsweide, ’t Oost (na de sluis), Weidestraat, Westerdijk.
 
 
winterwerk 2019 - 2020 winterwerk 2019 - 2020

Winterwerk 2019 – 2020

van de Protestantse Gemeente Hindeloopen


Een goed verhaal
In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.

Startzondag 22 september 2019
De startzondag sluit aan bij het jaarthema 'Een goed verhaal'. De startdienst wordt voorbereid door een aantal gemeenteleden. Houd de datum alvast vrij. Het begint om 9.30 uur in Gebouw Irene. Opgave niet nodig.

Een goed verhaal bij een vrolijk schilderij voor jong en oud
Op één avond of middag kun je onder leiding van Marijte Brandsma (docent, schilder en gemeentelid) een vrolijk schilderij maken. Je schildert bloemen, vogels, een lievelingsdier of iets naar eigen keuze. Neem wat voorbeeldplaatjes mee, maar maak het jezelf niet te moeilijk. De groep bestaat uit maximaal zes personen. De workshop wordt gegeven in het atelier van Marijte aan de Kleine Weide 5 in Hindeloopen
Op dinsdagmiddag 5 november van 14.30 uur tot 17.00,
en dinsdagavond 5 november van 19.00 uur tot 21.30 uur.
Speciaal voor kinderen op woensdagmiddag 6 november van 14.30 uur tot 17.00 uur.
De kosten zijn voor de kinderen 5 euro (materiaalkosten) en voor de volwassenen 10 euro (materiaalkosten en 5 euro voor de kerk)
Opgave via het antwoordformulier in dit boekje.

Dagje uit met de gemeente naar het Jopie Huisman Museum
Een schilderij met een verhaal. Op zaterdag 9 november vertrekken we om 13.00 uur uit Stavoren en via Hindeloopen ongeveer 13.20 uur naar Workum. Daar bekijken we de tentoonstelling onder mijn leiding en we drinken een kopje koffie. Kosten: entree museum 8,50 euro, gratis voor museumjaarkaarthouders, koffie en reiskosten. Ds. Aafke Nicolai aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635.

Stiltekring
Ook dit seizoen komen we – zowel op Dankdag als op Biddag – van 20.00 – 20.30 uur weer samen in de Grote Kerk om met elkaar de Stilte te beleven.
De data zijn de woensdagen 6 november 2019 en 11 maart 2020.
De stiltekring wordt ook dit jaar weer geleid door Marijke en Henk van den Berg.
Heilige Geest
U kent onze zwakheden,
maar…. tegelijk weet U ons te raken
en ons hart zo om te vormen
dat zelfs onze duistere kanten
tot een innerlijk licht
kunnen worden

Bijbelgespreksgroep
Over de brief van Paulus aan Titus Het Bijbelboekje Titus is een kleine schat in de bijbel. In een tweetal bijeenkomsten willen we ons verdiepen in de achtergrond van dit Bijbelboek. We gaan het natuurlijk ook met elkaar lezen. De gespreksgroep is op woensdag 13 november en 27 november van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Voor wanneer je een keer niet kunt, op dinsdagmorgen 12 november en 26 november 2019 van 10.00 uur tot 11.30 uur is dezelfde gespreksgroep in Stavoren in het Lokaal. De leiding is in handen van ds. Aafke Nicolai. U bent van harte welkom in Gebouw Irene, Nieuwstad 36. Graag opgeven via het reactie formulier.

Huiskamergesprek
De bijbel, een goed verhaal. We gaan met elkaar in gesprek rond de bijbel en delen met elkaar iets van ons leven, gedachten, ervaringen en geloof. Wilt u/jij een bijbel meenemen? De bijeenkomst is o.l.v. de predikant op donderdag 30 januari om 20.00 uur bij Annemieke Hobma, Kreilerstraat 1.
Meedoen in Stavoren kan ook. De data zijn dinsdagavond 28 januari, donderdagavond 6 februari om 20.00 uur en dinsdagmiddag 11 februari om 14.30 uur. Graag opgeven via het reactie formulier.

Een lied met een verhaal
Iedereen heeft wel een lied met een bijzondere herinnering. We willen op deze avond in januari luisteren naar het verhaal bij het lied en het lied met elkaar gaan zingen o.l.v. muzikanten van de Lytse Súdwesthoeke. Wanneer dit precies plaats zal vinden wordt nog gepubliceerd. Een lied met een verhaal doorgeven kan aan ds. Aafke Nicolai tel 0514-851635 of mailen aafkejnicolai@gmail.com

PLUS-groep
Omdat geloven méér is, dan alleen naar de kerk gaan. Of de kerkdienst is voor jou niet de plek, waar je je geloof beleeft – maar je wilt wel graag doorpraten over geloven in God, in Jezus. Je wilt zoeken wat de bijbel daarover vertelt – maar liefst in wat kleinere kring in een huiselijke setting. Wees dan welkom bij de groep. Coördinator is Henk Klijnstra.

Een goed verhaal met Poëzie
In Hindeloopen wordt elk jaar een gedichtenavond georganiseerd voor iedereen die ‘iets’ met poëzie heeft. Schrijf je zelf gedichten of is er een mooi knipsel of bundel die je aanspreekt, neem het mee. Ieder die gedichten een warm hart toedraagt en daarover met elkaar van gedachten wil wisselen is welkom. Datum en tijd: dinsdag 11 februari 2020 om 20.00 uur. Plaats: Huiskamer van Annemieke en Arend Hobma, Kreilerstraat 1. De leiding nodigt gemeenteleden uit Stavoren van harte uit. Graag opgeven bij Henny (tel. nummer 521837 mail: ajdb@home.nl) of Annemieke (tel. nummer 522359 mail: a.hobma@home.nl)

Naar het Oosters Orthodox Klooster in Hemelum
Op een zaterdagmiddag in de veertigdagentijd (maart 2020) gaan we op bezoek in het Oosters Orthodox Klooster te Hemelum. De datum wordt later bekend gemaakt. Let op het kerkblad voor actuele informatie. Er wordt een bijdrage van 6,50 euro gevraagd.
Contactpersoon voor deze activiteit is Gerrie Keesman-Visser tel. 0514-594739 gerriekeesman@gmail.com

Film
Ook dit jaar weer een film bij Piet en Elly Sprik, Kreilerstraat 23 op maandagavond 23 maart om 19.30 uur. Welke film? Daar informeren wij jullie later over.

Hemelvaartsdag
Dauwtrappen op de fiets. Op Hemelvaartsdag 21 mei 2020 is de gezamenlijke viering om 9.30 uur in Stavoren. De Staversen fietsen de Hielpers tegemoet. We ontmoeten elkaar aan de dijk bij camping ‘t Séleantsje om 9.00 uur. Vertrek om 8.40 uur vanaf de kerk. Na de viering gaan we samen koffiedrinken.
Opgave is niet nodig, iedereen die wil kan gewoon meefietsen.

Opvoeden met plezier
Jonge ouders gaan in het winterseizoen met elkaar in gesprek over vragen die je tegenkomt bij de opvoeding van je kind. Vragen als: Wat hoop en verlang je voor je kind? Wat kreeg je zelf mee van je ouders? Wat wil je je kind meegeven aan geloof, waarden en normen? De groep staat open voor iedereen die wel eens met andere ouders wil praten over opvoeden, ook wanneer je niet bij de kerk aangesloten bent. Het is een open groep. We hebben de groep de naam gegeven ‘Opvoeden met plezier’.

Je bent gedragen om verlost te worden
gekomen om te gaan
de streng die je bond
aan het lichaam van je moeder
moest verbroken worden
om je te laten leven.
Dit mogen we nooit vergeten:
je bent geen bezit.
Wij hebben jóu niet
jij hebt óns
om je te leiden
te beschermen
te bewaren voor angst
om je te zeggen
dat we niet bang zijn
als het onweert
en met je te zingen in de nacht. 
Gedeelte uit een gedicht van Geert Bogaard. 

Voor meer informatie en opgave ds. Aafke Nicolai (telefoon 0514-851635 mail: aafkejnicolai@gmail.com)

Belijdenis – is - doen
Misschien heb je er al een tijdje over na lopen denken en wil je eens met anderen over geloof praten. Overweeg je om belijdenis te doen. Neem dan contact op met ds. Aafke Nicolai.

Excursie naar het iconenmuseum in Kampen
Het iconenmuseum in Kampen heeft een rijke voorraad aan iconen. Geregeld wordt uit hun eigen collectie een tentoonstelling samengesteld. In het voorjaar (april) van 2020 heeft de tentoonstelling als titel ’Sterke vrouwen’.
Kosten: Reiskosten en entree van het museum. Museumjaarkaarthouders zijn gratis. Nadere informatie volgt in het kerkblad.

Bedevaart
Op de sterfdag van de Heilige Odolphus vind op 12 juni jaarlijks een bedevaart plaats van Stavoren naar Hemelum. Een groep belangstellenden met verschillende achtergronden vaart met een boot vanaf de Oude haven in Stavoren naar het klooster in Hemelum. Vertrek om 11.00 uur en we zijn weer terug om 16.00 uur. Voor meer informatie en opgave zie het kerkblad.

Zondagsschool
Iedere zondag (onder voorbehoud) is er Zondagsschool (met uitzondering van de schoolvakanties). Alle kinderen uit Hindeloopen van 4 tot 12 jaar zijn van harte uitgenodigd. Elke zondag komen we bij elkaar in gebouw Irene. Na de vertelling uit de bijbel gaan we met elkaar knutselen. Met Kerst en met Pasen hebben we meestal een project, dat ook in de kerkdiensten zichtbaar wordt gemaakt. Kortom, we willen de kinderen op een creatieve manier het geloof doorgeven. Voel je je betrokken en wil je meedenken en meedoen - het is de moeite waard!
Ook nieuwe leiding is van harte welkom. Informatie bij: Mirjam Munniksma.

Cantorij
De cantorij verleent traditiegetrouw haar medewerking aan bijzondere diensten zoals de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, en de diensten rond Kerst, en de Goede Week en Pasen. Binnenkort worden de cantorijleden persoonlijk benaderd om voor het komende seizoen afspraken te maken. Nieuwe cantorijleden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Henk van den Berg (cantor, tel. 522657) of Janny Zweed (contactpersoon, tel. 522040).

Koffieochtenden
Om de twee weken is er een gezellig koffiedrinken in gebouw Irene voor alle Hylpers. Vindt u het fijn om anderen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Loop gewoon binnen. U bent van harte welkom. De data worden via affiches en vermelding in het Kerkblad bekend gemaakt.

Website
Op de website vind je naast informatie over de kerkdiensten en het winterwerk ook het fotoalbum met daarin een weergave van de diverse activiteiten zoals de Startzondag, kronenpoetsen etc.
Henny de Bruijn legt de liturgische bloemschikkingen vast. Dit alles is terug te zien op pg-hindeloopen.
.
Bijzondere diensten
Zondag 6 oktober. 80 is prachtig, zo heet de afscheidstournee van musicus, dirigent en tekstdichter Hindrik van der Meer. Je bent van hart uitgenodigd voor deze zangdienst met medewerking van het kwartettenkoor, waar we heerlijk met elkaar zingen, bekende en onbekende liederen onder de bezielenden leiding van Hindrik van der Meer. Het plezier staat voorop. Kom gewoon en zing mee. Dit is een gezamenlijke viering in Stavoren.

Zondag 13 oktober. Feestelijke zangdienst bij het aanbieden van het Hylper lydbûkjen om 14.00 uur in de Grote Kerk te Hindeloopen. Met bijdragen van de samenstellers van het lydbûkjen ds. Cees Glashouwer en Wiebe Zoethout, de cantorij o.l.v. Henk van den Berg en kinderkoor o.l.v. Tineke Blom en Ieke Blom

Zondag 3 november. Jeugddienst met en voor de jeugd, aanvang 10.00 uur. Laat je verrassen en kom. Dit is een gezamenlijke viering in Stavoren.
 
 
Winterwerk 2018 - 2019 Winterwerk 2018 - 2019
lees meer »
 
 
 
Zegenwens
https://www.youtube.com/watch?v=_ZLTI40kI5I
 
 
Corona-maatregelen
In verband met de aangescherpte Corona-maatregelen heeft de kerkenraad besloten de komende kerkdiensten niet door te laten gaan. Wij houden tot nader bericht geen dienst die wij gezamenlijk bij kunnen wonen.
Wel kunt u de kerkdiensten volgen via www.kerkdienstgemist.nl via de PKN gemeente Stavoren.

Namens de Prot. Gemeente Hindeloopen
Karel de Jong
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.